Loading...
KARIERA2020-01-15T13:51:56+01:00

Dlaczego warto z nami współpracować?

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w procesie rekrutacji jest VINCI Facilities Polska Sp. z o.o., (dalej jako „Administrator”). Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@vinci-facilities.pl, pod numerem telefonu +48 22 567 60 56 lub pisemnie (Ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa).
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@vinci-facilities.pl lub pisemnie (VINCI Facilities Polska Sp. z o.o., Ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Celem przetwarzania danych jest:
  • przeprowadzenie procesu rekrutacji przez administratora danych,
  • i / lub przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji przez administratora danych, w przypadku wyrażenia przez kandydata dobrowolnej zgody.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • przepis prawa – w odniesieniu do zakresu danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie określonego w przepisach Kodeksu pracy: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  • prawnie uzasadniony interes administratora danych, w zakresie danych zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej na potrzeby przeprowadzenia procesu bieżącej rekrutacji;
  • zgoda na przetwarzanie danych:
   • jeżeli podane zostaną dodatkowe dane, których zakres nie wynika z przepisów Kodeksu pracy – zgoda na ich przetwarzanie zostanie wyrażona poprzez zachowanie kandydata polegające na przesłaniu aplikacji;
   • w zakresie przetwarzania danych podanych w aplikacji oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej dla celów udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez administratora danych – zamieszczona w oświadczeniu przesłanym w aplikacji.
 5. Administrator będzie przechowywał dane osobowe:
  • do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • W razie wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, administrator będzie przechowywał dane do momentu wycofania zgody.
 6. W sytuacji nawiązania stosunku pracy dane osobowe zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, zostaną włączone w całości do akt osobowych pracownika na podstawie przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na swoje zlecenie, w zakresie realizacji usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, ma Pani/Pan prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
 9. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, każda osoba ma:
  • prawo wycofania zgody – poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@vinci-facilities.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Każda osoba może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 10. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy, w pozostałym zakresie jest dobrowolny. Bez podania obowiązkowych danych nie będzie możliwy udział w procesie rekrutacji.
Osoba, która wyrazi chęć, aby zachować jej dane w bazie administratora na potrzeby przyszłych rekrutacji, ma obowiązek umieścić w aplikacji następujące oświadczenie zgody na przetwarzanie danych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez VINCI Facilities Polska Sp. z o.o.,  (dalej „ADO”)  moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej na potrzeby udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ADO.”
Każda osoba może wycofać zgodę w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@vinci-facilities.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Praca dla Ciebie

Jesteś zainteresowany współpracą z Vinci, ale wśród aktualnych ofert nie znalazłeś interesującej Cię lokalizacji? Prześlij swoje CV na adres

kariera@vinci-facilities.pl

Na pewno skontaktujemy się z Tobą po otrzymaniu aplikacji, żeby porozmawiać o możliwościach współpracy.

Wyślij CV