Jednym z najważniejszych aspektów gwarantujących efektywne zarządzanie nieruchomością jest zapewnienie odpowiedniej obsługi technicznej. Podczas gdy jeszcze kilkanaście lat temu najczęściej spotykany model opierał się na personelu technicznym, zatrudnianym bezpośrednio przez właściciela lub zarządcę budynku, tak teraz standardem stał się outsourcing usług Facility Management, oferujący znaczące korzyści dla prowadzonego biznesu.

Oszczędność

Kontrola kosztów, co zrozumiałe, jest priorytetem dla większości przedsiębiorstw i stanowi główny motyw do korzystania z outsourcingu, który w dłuższym czasie gwarantuje istotne oszczędności, związane przede wszystkim z kosztami personelu tj. wynagrodzeniem, świadczeniami pracowniczymi, kosztem zatrudnienia. Ponadto, zarządca zwolniony jest z konieczności zakupu i utrzymania w sprawności wyposażenia i narzędzi serwisu technicznego. W cenie usługi dostaje też specjalistyczną wiedzę oraz możliwość korzystania z najnowszych technologii. Natomiast w przypadku zakupu materiałów eksploatacyjnych lub cześć zamiennych, może czerpać korzyści z preferencyjnych warunków cenowych, przysługujących operatorowi FM.

Elastyczność i dostępność

Outsourcing usług FM zapewnia dużą elastyczność w zakresie poziomu zatrudnienia oraz wymaganych kwalifikacji personelu technicznego. Zarządca nieruchomości jest w stanie błyskawicznie dostosować się do zmieniających się warunków i potrzeb, np. w chwili pojawienia się w budynku nowego najemcy. Ponadto, w przypadku prac niecierpiących zwłoki, jest to także gwarancja niemal natychmiastowego dostępu do wysoko wykwalifikowanych serwisów i specjalistycznych narzędzi.

Efektywność i prostota

Firma działa najlepiej wtedy, gdy pracownicy mogą skoncentrować się na swojej pracy. Delegowanie zadań FM zewnętrznemu operatorowi pozwoli na uwolnienie zasobów ludzkich zajmujących się dotychczas utrzymaniem technicznym majątku spółki i przekierowanie ich do realizacji celów ściśle związanych z jej działalnością. Ponadto, od chwili przekazania obowiązków firmie FM, wszelkie kwestie, związane z realizowaną usługą, klient omawia z jedną osobą, będącą koordynatorem projektu ze strony operatora technicznego. Stanowi to zarówno ogromne uproszczenie procesu komunikacji, jak i znaczną oszczędność czasu.

Kontrola jakości

Standardem FM stało się umieszczanie w zapisach umownych kryteriów kontroli efektywności realizowanych usług, tj. KPI (ang. Key Performance Indicators, pol. Kluczowe wskaźniki efektywności). Pozwalają one na ustalanie konkretnych celów jakościowych prowadzonych prac (np. poprawności, terminowości), weryfikację ich spełniania oraz ciągłe doskonalenie. Dla administratora nieruchomości monitoring KPI stanowi narzędzie nadzoru nad dostawcą usług FM i jest fundamentem dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania zarządzanych obiektów.

AKTUALNOŚCI

2018-02-07T07:41:22+01:00